วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ศัตรูพืช

ตอนที่ 1.1 ความหมายของศัตรูพืช
ศัตรูพืชทำให้พืชที่เกษตรปลูกไว้เสียหาย โดยการกัดกิน เจาะ ดูดน้ำเลี้ยง ทำให้เกิดโรค หรือแย่งอาหาร จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจความหมายที่แท้จริงของศัตรูพืช มีผู้รวบรวมความหมายของศัตรูพืชไว้ ดังนี้
ศรีลักษณ์ ผลวัฒนะ และคณะ (2545: 106)ให้ความหมายของศัตรูพืชว่า ศัตรูพืช หมายถึง สิ่งที่คอยเบียดเบียนพืชที่เราต้องการผลผลิต ทำให้ได้ผลผลิตลดลงหรือไม่มีคุณภาพ
บุญสนอง พึ่งสุข (2547: 202)กล่าวถึงความหมายของศัตรูพืชว่า ศัตรูพืช หมายถึง สิ่งมีชีวิตที่เป็นตัวรบกวนทำลายพืช ทำให้ผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณและคุณภาพลดลง
ศรีรัตน์ วงศ์สิริ และคณะ (2542: 302)ได้ให้ความหมายของศัตรูพืชว่า ศัตรูพืช หมายถึง สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เป็นตัวรบกวนและทำลายพืชให้ได้รับความเสียหายอยู่เสมอ เป็นผลให้ผลิตผลทางการเกษตรลดลงและมีคุณภาพต่ำลง เช่น แมลง รา แบคทีเรีย วัชพืช ไส้เดือนฝอย เป็นต้น
สรุปได้ว่า ศัตรูพืช หมายถึง สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เป็นตัวรบกวนและทำลายพืชให้ได้รับความเสียหาย ทำให้ผลิตผลทางการเกษตรมีปริมาณลดลงและมีคุณภาพต่ำลงหรือไม่มีคุณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น: